Algemene voorwaarden Stichting Huttenbouw Gouda

Algemene voorwaarden Stichting Huttenbouw Gouda

• Deelnemen aan de huttenbouwweek geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;

• Stichting Huttenbouw Gouda is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen;

• Aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname;

• Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Stichting Huttenbouw Gouda, zonder daarvoor vergoeding te claimen, tenzij de deelnemers anders hebben aangegeven tijdens de inschrijving;

• Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Stichting Huttenbouw Gouda worden bepaald;

• Met het inschrijven voor de huttenbouwweek verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde;

• Het inschrijfgeld dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum in bezit te zijn van Stichting Huttenbouw Gouda. Als 30 dagen na factuurdatum of bij aanvang van het evenement het inschrijfgeld niet in het bezit is van Stichting Huttenbouw Gouda, is de deelnemer automatisch uitgesloten van deelname;

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Huttenbouw Gouda.

Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden

• Annuleren dient schriftelijk te gebeuren, een e-mail is voldoende;

• Inschrijfgelden worden alleen terugbetaald als 60 dagen vóór aanvang van het evenement wordt geannuleerd;

• Bij annuleren tussen 100 en 60 dagen vóór aanvang van het evenement worden er  € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht;

• Deelnemers die 59 dagen of korter vóór aanvang van het evenement annuleren zijn het volledige inschrijfgeld verschuldigd;

• Indien de huttenbouwweek door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

• Indien de huttenbouwweek door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Afgelasting

• Stichting Huttenbouw Gouda behoudt zich het recht voor het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Huttenbouw Gouda kan worden verwacht;

• Indien het evenement moet worden afgelast, zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld;

• Stichting Huttenbouw Gouda kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.